Privacyverklaring

Algemeen

Om uw privacy te respecteren, stelt VILLAS (Drève de Linkebeek 40 – 1640 Rhode-Saint-Genèse) regels vast in deze privacyverklaring. We willen de privacy van onze klanten, abonnees, lezers, surfers en gebruikers beschermen. De privacyverklaring is bedoeld om uitleg te geven over het proces voor het verzamelen en verwerken van de gegevens (waaronder de verzameling, het gebruik en de opslag van gegevens), de redenen waarom wij die gegevens verzamelen en de rechten van de betrokkenen en de controle die u over uw gegevens hebt.

Wanneer u op de site van VILLAS surft, waarnaar verwezen wordt op de volgende URL: https://www.villasdecoration.com, of u onze diensten gebruikt of u onze producten en diensten koopt, moet u kennis nemen van de regels die in deze verklaring zijn opgenomen, ze begrijpen en aanvaarden.

Deze verklaring is opgesteld om de naleving te garanderen van de Europese verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerkingsverantwoordelijke

VILLAS, met maatschappelijke zetel gelegen te Drève de Linkebeek 40 – 1640 Rhode-Saint-Genèse, België, is verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens die VILLAS gebruikt.

Naargelang de dienst doen wij een beroep op gespecialiseerde derden die ofwel handelen als onderaannemer, ofwel als medeverwerkingsverantwoordelijke. In het eerste geval moeten de derden onze richtlijnen en de privacyverklaring naleven. In het tweede geval moeten de derden met ons samenwerken en de wettelijke bepalingen inzake verwerking van persoonsgegevens naleven.

De onderaannemers die met ons samenwerken, ontvangen alleen de gegevens die nodig zijn in het kader van de wettelijke bepalingen en de naleving van hun verplichtingen. Ze mogen de door de verwerkingsverantwoordelijke verstuurde gegevens niet verwerken.

Leidende beginselen voor de gegevensverwerking

Volgens de nieuwe reglementering die van toepassing is op de verwerking van de persoonsgegevens, moet VILLAS de onderstaande beginselen naleven. VILLAS beheert en komt zijn verbintenissen in het kader van zijn activiteiten na:

 • door uw gegevens rechtmatig te verwerken;
 • door uw gegevens te verzamelen en te verwerken volgens de finaliteiten die in deze verklaring zijn bepaald;
 • door de verwerking te beperken tot de gegevens die nodig zijn voor de uitgeoefende activiteiten;
 • door correcte persoonsgegevens te verzamelen en redelijke maatregelen in te voeren om onjuiste gegevens recht te zetten en/of te verwijderen;
 • door de nuttige gegevens te verwerken en ze te bewaren zolang als nodig is voor de uitvoering van onze activiteiten en
 • door redelijke en gepaste technische en/of organisatorische maatregelen in te voeren om uw gegevens te beveiligen.

Verwerking en klassering van de persoonsgegevens

Eerst en vooral, het is niet verplicht om persoonsgegevens mee te delen. U bent immers niet verplicht om uw gegevens te verstrekken wanneer u een product of een dienst van VILLAS gebruikt of koopt. Met andere woorden, u kunt kiezen of u uw persoonsgegevens invoert of niet. Voor sommige producten en diensten is het evenwel nodig om persoonsgegevens openbaar te maken.

Bijvoorbeeld, wanneer u een account aanmaakt om op de hoogte gehouden te worden van de laatste tendensen op het vlak van decoratie, moet u ons uw mailadres en uw akkoord geven om de newsletters te ontvangen door het daartoe bestemde vakje aan te vinken. Als u een jaarabonnement neemt op een van onze magazines, moeten we informatie verzamelen om u de magazines te leveren.

Over het algemeen verzamelen, gebruiken, registreren en verwerken we de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitoefening van onze activiteiten en de levering van onze producten, waaronder de gegevens van onze abonnees op onze magazines, klanten en bezoekers of gebruikers van de site en diensten in verband met evenementen, onlinepromotie, acties, het opzetten van getrouwheidsprogramma’s en wedstrijden met een of meer prijzen.

 • Persoonsgegevens uit vrije wil 

Wanneer u een of meer van onze producten koopt, bepaalde delen van onze site gebruikt, deelneemt aan onze wedstrijden of aan een van onze acties of een gebruikersaccount aanmaakt, of wanneer u zich inschrijft voor een van onze evenementen, dan moet u bepaalde persoonsgegevens meedelen.

De hieronder opgesomde persoonsgegevens worden op vrijwillige basis geleverd.

De categorieën persoonsgegevens hangen af van de gebruikte of gevraagde dienst. VILLAS kan onder andere de volgende categorieën persoonsgegevens vragen:

 • identificatie- en contactgegevens:
  • aanspreektitel, naam, voornaam, geboortedatum, taalvoorkeur, leeftijd of geslacht;
  • naam van de onderneming;
  • postadres;
  • facturatieadres;
  • btw-nummer ;
  • e-mailadres;
  • vast telefoonnummer of gsm-nummer en
  • faxnummer.
 • bankgegevens, financiële en transactiegegevens:
  • bankrekeningnummer;
  • gegevens met betrekking tot de overschrijvingen inclusief de mededeling;
  • gegevens geregistreerd bij uw banktransfers;
  • En indien nodig, de gegevens met betrekking tot uw solvabiliteit.
 • gegevens over interesses of voorkeuren in registratieformulieren, sociale media, acties, mobiele apps, wedstrijden, enz.
 • gegevens met betrekking tot de tevredenheidsenquêtes of marktstudies in verband met onze producten of diensten of toekomstige projecten.

VILLAS verwerkt geen persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, vakbondslidmaatschap blijkt, en de verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een natuurlijke persoon, gegevens over gezondheid of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid van een natuurlijke persoon is verboden.

 • Andere persoonsgegevens 

Het gebruik van onze site impliceert de automatische verzameling van gegevens door middel van cookies of andere systemen die informatie opslaan. Het type gegevens dat in deze rubriek aan bod komt, betreft onder meer het IP-adres, het gebruikte toestel, de bezochte site of de gebruikte app, de taal en het type surfer. Er wordt soms een voorafgaande identificatie gevraagd bij het gebruik van de site.

De categorieën persoonsgegevens hangen af van de gebruikte dienst. We bedoelen bijvoorbeeld de volgende gegevens:

 1. gegevens afkomstig van uw interacties op de pagina’s gewijd aan de verschillende sociale media als u instemt met dit type gegevensverwerking.
 2. Wanneer u op onze site surft, kunnen de gegevens met betrekking tot uw gedragingen en gewoontes rond het gebruik van de verschillende distributie- en communicatiekanalen worden geregistreerd en dat omvat met name:
 • de lokalisatiegegevens waarmee u bij benadering kan worden gelokaliseerd;
 • De duur van het gebruik van onze diensten en producten, op welk ogenblik en hoe vaak u ze gebruikt;
 • de manier waarop u onze site gebruikt;
 • de manier waarop u gebruik maakt van de artikelen, video’s, foto’s, pagina’s die worden gezien, gelezen en gedeeld;
 • de manier waarop u op onze site bent terechtgekomen (via welk kanaal of sleutelwoord);
 • het gebruik van een antireclamesoftware en
 • het gebruikte toestel, de gebruikte systeemsoftware of browser.

De andere gegevens worden verzameld om u een optimale ervaring te bieden op onze verschillende websupports. Dankzij de geautomatiseerde gegevensverwerking verbeteren we onze diensten en producten zodat ze worden gepersonaliseerd en aangepast aan uw behoeften en wensen.

Tijdstip en bron van de verwerking

In deze rubriek gaan we het hebben over de tijdstippen en de bronnen van verwerking van persoonsgegevens. We verzamelen de persoonsgegevens rechtstreeks bij VILLAS met betrekking tot de aangeboden producten en diensten en de verwerking van de gegevens die door de autoriteiten of gemachtigde derden worden verzameld.

 • Persoonsgegevens verzameld door VILLAS

Tijdens de ervaring die door ons magazine wordt aangeboden, zijn er verschillende momenten waarop VILLAS gegevens over u verzamelt.

VILLAS verwerkt uw persoonsgegevens onder andere wanneer:

 • u deelneemt aan de wedstrijden van onze verschillende magazines;
 • u met de onderneming VILLAS communiceert via de beschikbare kanalen;
 • u toestemming geeft voor de overdracht of publicatie van uw persoonsgegevens bij de onderneming VILLAS;
 • u een commerciële klant wordt voor VILLAS;
 • u professioneel of privé een formulier invult dat afkomstig is van VILLAS;
 • u professioneel of privé een akkoord sluit met ons magazine en
 • u professioneel en na ondertekening van een contract gebruik maakt van de door VILLAS aangeboden diensten en/of producten.

Weet dat VILLAS de beelden die in en rond onze lokalen/gebouwen worden opgenomen door bewakingscamera’s, kan verzamelen en opslaan. De verwerking van die gegevens wordt vastgesteld om de goederen en personen te beveiligen en misbruik of eventuele fraude te voorkomen.

 • Persoonsgegevens verzameld door derden 

Om ons aanbod en onze diensten te verfijnen, kunnen de persoonsgegevens worden verzameld via openbare bronnen of bronnen van buiten de onderneming (partners of leveranciers van externe gegevens) die door de betrokkene worden toegelaten wanneer:

 • de publicaties of de gegevens toegankelijk worden gemaakt door de officiële autoriteiten;
 • de persoonsgegevens openbaar worden gemaakt door derden;
 • de persoonsgegevens door u openbaar worden gemaakt via onze website of sociale media zoals uw website of uw Instagram en;
 • u toestemming geeft voor de overdracht of publicatie van uw persoonsgegevens bij de onderneming VILLAS.

Over het algemeen verwerken wij de persoonsgegevens van onze abonnees, onze klanten en bezoekers of gebruikers van onze site en diensten in verband met evenementen, onlinepromotie, acties, het opzetten van getrouwheidsprogramma’s en wedstrijden met een of meer prijzen.

Wettelijke vermeldingen en gebruiksredenen voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij vinden het belangrijk om uw privacy en de verwerking van uw gegevens te respecteren. Daarom worden uw persoonsgegevens door ons verzameld, opgeslagen en gebruikt wanneer wij vooraf ofwel een wettelijke toelating (op basis van de algemene verordening gegevensbescherming), ofwel een geldige reden hebben om ze te verzamelen (verwerkingsdoel genoemd). Gebruikers die op ons webplatform surfen, moeten ons bijvoorbeeld de toestemming geven om hun gegevens te verzamelen en moeten de reden(en) van die verwerking valideren.

Het verzamelen van gegevens wordt dan ook bepaald door een minimaliseringsbeginsel. Dat betekent dat we enkel de gegevens verzamelen die nuttig en noodzakelijk zijn volgens de door VILLAS bepaalde verwerkingsdoelen om zijn activiteiten uit te oefenen.

 • Redenen die door VILLAS worden aangehaald om gegevens te verwerken

Op basis van de wetgeving kunnen wij uw gegevens verzamelen:

 • om een contract uit te voeren zoals de levering van een oud magazine of om te voldoen aan precontractuele maatregelen;
 • om te voldoen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die aan VILLAS worden opgelegd, zoals fiscale verplichtingen;
 • nadat u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, bijvoorbeeld opdat VILLAS u producten/diensten aanbiedt die vergelijkbaar zijn met de producten/diensten die u hebt aangekocht of die u eventueel zouden interesseren en
 • om te voldoen aan het gerechtvaardigde (economische) belang van VILLAS of van een derde door dit belang af te wegen tegen uw fundamentele rechten en vrijheden (waaronder privacy); zo kan bijvoorbeeld de verwerking van gegevens ter voorkoming van fraude zwaarder wegen dan uw gerechtvaardigde belangen.

Met ‘gerechtvaardigd belang’ bedoelen wij elke directmarketingactie met het oog op prospectie en/of promotie via mail, telefoon, briefwisseling, reclame of andere kanalen.

Klanten, gebruikers en abonnees ontvangen acties of promoties, aanbiedingen of voordelen, uitnodigingen voor evenementen in verband met het magazine en aanbiedingen voor soortgelijke producten of diensten of producten of diensten die voor hen interessant kunnen zijn.

Het rechtmatige belang van VILLAS omvat ook het expliciet of geautomatiseerd verzamelen en samenvoegen van persoonsgegevens om profielen op te stellen van abonnees, gebruikers of klanten op basis van bepaalde kenmerken, zoals hun interesses of voorkeuren. Op die manier kan ons producten- en dienstenaanbod op onze distributiekanalen worden gepersonaliseerd door bijvoorbeeld doelgerichte reclamecampagnes op te zetten.

VILLAS verstrekt aan zijn klanten-partners rapporten met commerciële en statistische aspecten waarin anonieme gegevens worden gebruikt. Anonimiteit maakt het niet mogelijk om gegevens aan een bepaald individu te koppelen en valt niet onder de nieuwe verordening.

Door de “Opt-ins” te valideren, geven de betrokkenen uiting aan hun vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wil om de verwerking van hun gegevens te aanvaarden.

 • Gebruiksredenen voor de verwerking van persoonsgegevens 

De redenen waarom VILLAS uw gegevens verzamelt of gebruikt, zijn hoofdzakelijk de volgende:

 • om u bij te staan en een antwoord te bieden op uw eventuele verzoeken om informatie of klachten;
 • om u advies en informatie te verstrekken over onze producten en diensten;
 • om de gesloten contracten correct uit te voeren;
 • om de administratie van de dossiers met betrekking tot de verkoop te beheren, zoals de verzending van het magazine naar het adres van de abonnee;
 • om verzoeken om producten of diensten van onze site te beheren, zoals een verzoek om een informatiebrief via mail;
 • om de inschrijvingen voor evenementen of conferenties te beheren;
 • om u op de hoogte te brengen van de nieuwigheden of producten en diensten van VILLAS;
 • om u op de hoogte te brengen van de voordelen, promoties, acties, aanbiedingen en wedstrijden van VILLAS;
 • om de inschrijvingen voor de wedstrijden te beheren en de winnaars aan te duiden;
 • om tevredenheidsenquêtes of marktstudies te voeren, met het oog op de verbetering van onze producten of diensten of onze toekomstige projecten;
 • om studies, tests en statistieken op te maken over het gebruik van de site VILLAS door internetgebruikers;
 • om gebruiks-/abonneeprofielen te creëren met betrekking tot interacties op de pagina’s die gewijd zijn aan onze verschillende sociale media en/of op basis van uw gedragingen en gewoonten met betrekking tot het gebruik van onze verschillende communicatie- en distributiekanalen op voorwaarde dat u vooraf uw akkoord hebt gegeven;
 • om informatie- en/of promotieacties te voeren rond onze producten of diensten of de producten en diensten die het gevolg zijn van commerciële samenwerking(en) met VILLAS;
 • om (eventueel) misbruik en (eventuele) fraude op onze site te testen, te voorkomen, op te sporen en te bestrijden;
 • voor de verwerking en beheer van de contact- en veiligheidsgegevens bij het gebruik van een kaartlezer op onze site om de beveiliging van de communicatie en transacties via onze kanalen op afstand te valideren, op te volgen of te garanderen;
 • voor de levering van diensten en producten wanneer wij een beroep doen op onderaannemers;
 • om te zorgen voor een correct beheer van de dossiers van commerciële klanten en materiaal;
 • voor het financiële en boekhoudkundige beheer van VILLAS;
 • voor het personeels- en activiteitenbeheer van VILLAS;
 • om zich te houden aan de wettelijke verplichtingen/verzoeken van de gemachtigde openbare of gerechtelijke autoriteiten en
 • om de activa, met inbegrip van de persoonsgegevens van VILLAS, over te dragen aan een derde onderneming in geval van een fusie, overname of andere rechtshandeling waarbij een dergelijke overdracht plaatsvindt.

De verwerkte gegevens kunnen onderling worden gecombineerd om onze aanbiedingen, producten of diensten te verbeteren in het kader van uw eigen behoeften.

In geval van nieuwe doelstellingen of grondige wijzigingen ervan, houden wij u via de website of via mail op de hoogte van de aanpassingen of toevoegingen aan deze verklaring. Daarbij staat het u vrij om die veranderingen te aanvaarden of te weigeren.

Toegang tot en registratie van de persoonsgegevens

 • Toegang tot de persoonsgegevens

De meegedeelde persoonsgegevens worden opgenomen en verwerking in het bestand ‘Persoonsgegevens’ van VILLAS, Dolezlaan 143 A – 1180 Brussel (België).

De toegang tot uw gegevens wordt enkel verleend aan de door VILLAS gemachtigde personen (‘gemachtigde personen’ genoemd) teneinde de opdrachten die in punt 6 b) van deze verklaring zijn vermeld, te volbrengen.

Met gemachtigde personen wordt bedoeld de personen die in het kader van de uitoefening van hun functie toegang hebben tot de relevante persoonsgegevens of aan wie de verwerking ervan is toegestaan volgens hun activiteiten en de instructies van VILLAS.

 • Termijn voor de registratie van persoonsgegevens

Het beleid inzake registratie is van toepassing op de gegevens van klanten, abonnees, lezers, geregistreerde personen, gebruikers, surfers of andere personen die onze informatiebrieven met betrekking tot een van onze publicaties ontvangen.

De opslagperiode van de persoonsgegevens verschilt naargelang het verwerkingsdoel. De verzamelde persoonsgegevens worden bewaard zolang dat nodig is om de gevraagde prestatie(s) uit te voeren.

Om onze wettelijke verplichtingen na te komen, bewaren wij uw gegevens gedurende vijf jaar, hoofdzakelijk om boekhoudkundige en fiscale redenen.

Wij bewaren uw gegevens na het tijdstip van levering van het product of de dienst gedurende een bepaalde periode om u soortgelijke aanbiedingen te kunnen doen of aanbiedingen die voor u interessant kunnen zijn.

Onze gegevensbanken worden geanalyseerd om het nut en de rechtvaardiging van de registratie van elk gegeven te bepalen, om te beslissen om ze te bewaren, te verwijderen en/of anoniem te maken voor bijvoorbeeld statistische studies.

Minderjarigen

VILLAS respecteert de privacy van minderjarigen. Met minderjarigen bedoelen we kinderen jonger dan 16 jaar.

Ben u minderjarig, dan moet u aan uw ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) vragen om onze producten en diensten te gebruiken.

VILLAS vraagt ouders van minderjarigen om de algemene voorwaarden en het privacy- en cookiebeleid van VILLAS grondig te lezen. Er wordt ten zeerste aanbevolen om de vermelde teksten samen met de betrokken minderjarigen te lezen. Zo kunnen ze eventuele vragen stellen en uitleg of toelichting krijgen bij deze verklaring.

De ouder(s) of wettelijke vertegenwoordigers van kinderen kunnen zich in hun plaats verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens of vragen om de verwerking te beperken of hun gegevens in te zien, te wissen, te wijzigen of over te dragen. Ze kunnen ook weigeren dat VILLAS aanbiedingen voorstelt of informatie over hun kinderen naar derden stuurt met betrekking tot de producten en diensten van VILLAS.

Wij bevelen het gebruik van pseudoniemen aan voor de e-mailadressen van minderjarigen (vermijd het gebruik van hun voor- en achternaam).

Indien u vaststelt dat onze producten of diensten worden gebruikt of aangekocht zonder dat u aan uw minderjarig kind de toestemming hebt gegeven, vragen wij u om een mail te sturen naar het volgende adres: contact@villasdecoration.com zodat wij de persoonsgegevens van uw kind in een redelijke termijn kunnen verwijderen.

VILLAS suggereert aan ouders om te waken over de activiteiten van hun kinderen op internet.

Beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens

VILLAS neemt de technische, fysieke en organisatorische veiligheidsmaatregelen die als noodzakelijk en passend worden beschouwd voor de bescherming van de persoonsgegevens en de privacy tegen ongeoorloofde toegang en verwerking, onwettige verwerking, verlies, accidentele schade, en de ongeoorloofde wijziging of vernietiging van de verzamelde informatie.

In het kader van de uitoefening van hun functie, hebben de werknemers en medewerkers van VILLAS toegang tot de persoonsgegevens van de onderneming om hun taken correct te vervullen. Die personen worden geselecteerd en zijn beperkt in aantal.

We passen redelijke technische en organisatorische maatregelen toe zoals de versleuteling van onze gegevens, pseudonimisering of anonimisering, gecontroleerde toegang tot de gegevens of beperking van het aantal medewerkers met toegang tot de persoonsgegevens, …

De genomen maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en bijgewerkt om een maximale bescherming van de persoonsgegevens te bieden.

Dit is een verplichting voor de onderneming VILLAS. Die verplichting is een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Wij garanderen geen absolute bescherming van de persoonsgegevens en we zijn niet aansprakelijk in geval van kwaadwillige of frauduleuze indringing. We brengen u in een redelijke termijn op de hoogte indien zich een dergelijke situatie zou voordoen.

Links naar sites van derden op onze site, zoals die van zakenpartners en sociale media, vallen niet onder deze privacyverklaring. VILLAS vraagt u om waakzaam te zijn en hun privacybeleid en beleid inzake persoonsgegevens te lezen. VILLAS is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de praktijken van andere sites op het vlak van de bescherming van persoonsgegevens, zelfs niet als de link naar de site van de derde in kwestie op onze site staat. 

Overdracht van persoonsgegevens

Wanneer wij uw gegevens verwerken, is VILLAS verplicht om u op de hoogte te brengen van de verwerking van uw gegevens, de verspreiding, de bestemming en het doel van de overdracht van uw gegevens.

De Europese verordening maakt een onderscheid tussen de overdracht van persoonsgegevens binnen en buiten de Europese Economische Ruimte. Wij zullen op dezelfde manier te werk gaan om de verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke duidelijk te onderscheiden.

 • Overdracht binnen de Europese Economische Ruimte

Het beginsel is het verbod om persoonsgegevens te verkopen en/of door te geven aan zakenpartners of derden.

Er bestaan uitzonderingen op dat beginsel:

 • Onze rechtverkrijgenden en de ondernemingen die deel uitmaken van VILLAS kunnen persoonsgegevens ontvangen voor dezelfde doeleinden als die welke in dit privacybeleid zijn aangegeven.
 • Wij schakelen onderaannemers in om bepaalde activiteiten uit te voeren. Zij kunnen uw gegevens gebruiken afhankelijk van de taak of taken die hen zijn toegewezen. Het is belangrijk om erop te wijzen dat de onderaannemers uw gegevens niet voor eigen behoeften mogen gebruiken. De post bijvoorbeeld krijgt de leveringsgegevens van onze abonnees voor de papieren tijdschriften. De redenen voor de overdracht van uw gegevens zijn dezelfde als die in de gebruiksvoorwaarden van VILLAS. We zien erop toe dat het beheer van de gegevens door derden of onderaannemers gebeurt met het nodige respect, veiligheid en welwillendheid.
 • De wet voorziet ook in uitzonderingen op het verbod om persoonsgegevens te verkopen en/of door te geven. In geval van wanbetaling zullen uw persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven om een incassoprocedure op te starten.
 • Uw toestemming voor de overdracht en/of verkoop van uw gegevens geeft ons het wettelijke recht om dit te doen. Bij de aankoop van een van onze tijdschriften, kunt u aangeven dat u per e-mail promotionele aanbiedingen en acties van derden wenst te ontvangen.

Wij wijzen erop dat de e-mail ofwel door ons, ofwel door de adverteerder wordt opgesteld, onder voorbehoud van voorafgaande validatie door VILLAS.

Als u niet langer geïnteresseerd bent in de acties of promoties van onze adverteerders hebt u altijd de mogelijkheid om uit te schrijven via een link die onder aan onze mails vermeld staat.

We delen ook anonieme gegevens met derden om hen informatie te leveren zoals het aantal kliks dat ze hebben gehad op een bepaalde advertentie. We wijzen erop dat het niet mogelijk is om u te identificeren via anonieme gegevens.

 • Overdracht buiten de Europese Economische Ruimte

De overdracht en de verwerking van de gegevens door een derde die buiten de EER gevestigd is, gebeurt in naleving van de toepasselijke wetgeving en de algemene verordening gegevensbescherming.

Wij gebruiken de reclameserver Adserver van Google Doubleclick om advertenties op onze site weer te geven en Google Analytics om het publiek van onze site te analyseren.  De door Google gebruikte servers zijn gevestigd buiten de EER en de Europese Unie. Om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat de advertenties correct worden gepresenteerd, geven wij locatiegegevens door zodat Franse advertenties worden ontvangen door Franstalige lezers. De gegevens die worden uitgewisseld met Google zijn anonieme gegevens. Dankzij de anonimiteit kunnen de gegevens niet worden gekoppeld aan de betrokken personen.

Bovendien waarborgt Google een gepast beschermingsniveau zoals de Europese Unie dat vereist. Google is gebonden door en volgt de regels van het Privacy Shield Framework dat werd gesloten tussen de EU en de VS (chttps://www.privacyshield.gov/welcome)).

De rechten van de betrokkenen

Afhankelijk van het toepasselijke recht hebt en kunt u verschillende rechten uitoefenen:

 • het recht om toegang tot persoonsgegevens te vragen, het recht op rectificatie en het recht om gegevens te laten wissen;
 • het recht om bezwaar te maken, om de verwerking te beperken en het recht om de toestemming in te trekken en;
 • het recht op overdraagbaarheid van de gegevens.
 • Recht op inzage, rectificatie en wissing 

Recht op inzage: u hebt het recht om gratis toegang te vragen tot uw gegevens en de gegevens te vragen die door VILLAS worden verwerkt.

Recht op rectificatie: u kunt vragen om de bewaarde persoonsgegevens over u aan te vullen of te corrigeren indien ze onvolledig of onjuist zijn.

Recht op wissing: u kunt vragen om uw gegevens te wissen naargelang het geval en volgens de algemene verordening gegevensbescherming. Het recht op wissing betreft onder andere:

 • de gegevens die niet meer nuttig zijn in het kader van het doel waarvoor ze werden verzameld of verwerkt door de onderneming VILLAS;
 • de gegevens waarvoor u uw toestemming intrekt, op voorwaarde dat de toestemming de enige rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is;
 • de gegevens waarvoor u een legitieme reden hebt;
 • de persoonsgegevens die onrechtmatig werden verwerkt;
 • of wanneer de wet het vereist.

Het is mogelijk dat we niet in staat zijn om uw gegevens te wissen, bijvoorbeeld, wanneer VILLAS in een welbepaald geval het recht op vrije meningsuiting en informatie moet doen gelden of wanneer de onderneming de gegevens om fiscale redenen moet bewaren.

U garandeert dat de informatie die u vermeldt juist, up-to-date en volledig is. In voorkomend geval verbindt u zich ertoe die informatie zo snel mogelijk bij te werken zodat ze de werkelijkheid zo goed mogelijk weergeven. Indien blijkt dat de verstrekte gegevens onjuist of onnauwkeurig zijn, behoudt VILLAS zich het recht voor om alle of een deel van onze producten of diensten tijdelijk of definitief te weigeren.

 • Recht op bezwaar, beperking van de verwerking en intrekking van de toestemming
 • Recht op bezwaar tegen de verwerking, in het bijzonder het recht op bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens voor directmarketing- of commerciële doeleinden

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens om redenen die specifiek op u betrekking hebben. Naargelang het geval zullen we de belangen tegen elkaar afwegen.

Hiermee bedoelen we situaties waarin de gegevens van de betrokkenen worden uitgewisseld tussen VILLAS en de Villas Decoration Group of worden doorgegeven aan derden, of worden verwerkt voor gepersonaliseerde aanbiedingen of gecombineerd in het kader van profilering of worden gebruikt om informatie en aanbiedingen te ontvangen.

Indien u niet meer wenst dat uw persoonsgegevens worden verwerkt, stuur ons een mail naar het adres info@villasdecoration.com en vermeld uw precieze naam en adres en het soort informatie dat u niet meer wenst te ontvangen. U kunt zich ook uitschrijven via de link die aan het einde van onze mails te vinden is.

 • Recht op beperking van de verwerking

U hebt ook het recht om het gebruik van uw gegevens te beperken voor bepaalde verwerkingen door VILLAS die u niet langer wenst.

 • Recht op intrekking van de toestemming

U kunt uw toestemming op ieder ogenblik intrekken voor de gegevens waarvoor u uw toestemming hebt gegeven.

 • Het recht op overdraagbaarheid van de gegevens

De betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens waarover VILLAS beschikt, te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Rekening houdend met wat technisch mogelijk is, kan de betrokkene aan VILLAS vragen om die gegevens onmiddellijk over te dragen naar een derde van zijn keuze.

Het recht op overdraagbaarheid betreft de persoonsgegevens die de betrokkene verstrekt via geautomatiseerde procedés en die op hem betrekking hebben op basis van de verwerking(en) die gebaseerd is (zijn) op de toestemming of de uitvoering van een contract.

 • Klacht bij VILLAS of een Belgische autoriteit die bevoegd is voor de bescherming van de persoonsgegevens 

De betrokkenen hebben altijd het recht om een klacht in te dienen bij VILLAS of een Belgische autoriteit die bevoegd is voor de bescherming van de persoonsgegevens, in België bekend als de ‘gegevensbeschermingsautoriteit’.

 • Departement respect voor de privacy en de persoonsgegevens

Om een van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kan de betrokkene met ons contact opnemen:

 • via mail: info@villasdecoration.com
 • via briefwisseling: VILLAS ter attentie van het departement Bescherming privacy, Drève de Linkebeek 40 – 1640 Rhode-Saint-Genèse, België.
 • via de contactpagina op de site https://www.villasdecoration.com/nl/contact/

Indien u een aanvraag per post indient, vragen wij u om bij uw aanvraag de volgende informatie bij te voegen:

 • uw naam en voornaam;
 • uw adres;
 • uw bericht;
 • en recto-versokopie van de identiteitskaart waarbij u uw rijksregisternummer en uw foto verbergt en
 • uw handtekening

We hebben uw voornaam en naam nodig om uw identiteit en het desbetreffende dossier te kennen. Het adres is nodig om u te kunnen antwoorden. In het bericht wordt met zekerheid vermeld wat u ons vraagt of de vragen die we moeten beantwoorden. Aan de hand van de identiteitskaart kunnen we de werkelijke identiteit van de betrokkene nagaan en vervolgens elke niet-geoorloofde publicatie voorkomen.

Het kan zijn dat we u bijkomende informatie moeten vragen om bijvoorbeeld het verzoek dat u ons doorstuurt, te identificeren.

We hebben dertig dagen de tijd om uw verzoek te beantwoorden. Weet dat die periode begint zodra VILLAS uw verzoek heeft ontvangen, en het in het bezit is van alle informatie die nodig is voor toegang tot uw verzoek, daarin begrepen de eventuele aanvullende informatie die u wordt gevraagd.

We nemen alle praktische en redelijke maatregelen om uw verzoek te verwerken, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en de professionele normen.

 • De redenen voor weigering

We geven geen gevolg aan uw verzoek wanneer:

 • het niet (enkel) op u betrekking heeft;
 • het betrekking heeft op de wijziging van gegevens die niet onjuist blijken te zijn of die ze niet rectificeert;
 • het betrekking heeft op de volledige verwijdering van de gegevens, maar de wet voorschrijft dat bepaalde gegevens worden bewaard zoals de fiscale wetgeving.

Het beleid met betrekking tot de cookies die door de websites van VILLAS worden gebruikt

Wanneer u op onze site surft, verschijnt er een banner om u erop te wijzen dat er cookies worden gebruikt. Die banner stelt u in staat om uw ervaring als gebruiker te controleren dankzij het beheer van cookies dat op de site wordt aangeboden.

VILLAS maakt gebruik van drie soorten cookies:

 1. Functionele cookies [kunnen niet worden uitgevinkt]

Die cookies zijn essentieel. Ze maken immers een efficiënte en vlotte verbinding mogelijk en garanderen ook uw veiligheid in de online-omgeving.

In die cookies worden anonieme gegevens verwerkt en verzameld, onder andere over de manier waarop u de site gebruikt, om uw gebruik van de site in het algemeen te vergemakkelijken.

 1. Comfortcookies [aan te vinken]

Comfortcookies vergemakkelijken uw ervaring en het gebruik van onze site door uw persoonlijke voorkeuren te onthouden. Cookies registreren bijvoorbeeld dat u in het Nederlands op onze site surft en bij uw volgende bezoek aan de site zal hij onmiddellijk in het Nederlands worden weergegeven. Via die cookies kunnen we ook uw relevantie en interesses afstemmen op de informatie en het aanbod op de site.

 1. Commerciële cookies [aan te vinken]

We plaatsen de klantenbeleving centraal in ons bedrijfsbeleid. Om tegemoet te komen aan uw verwachtingen met betrekking tot uw interesses, verzameld op onze site maar ook op andere sites, en sociale media, wordt de inhoud van de reclame van VILLAS gepersonaliseerd volgens uw wensen. Cookies gebaseerd op het toetsen van de aspecten van uw persoonlijkheid worden door VILLAS en door derden gebruikt voor commerciële doeleinden maar ook op sociale media.

De webbanner, die verschijnt bij uw bezoek aan onze site, geeft u de mogelijkheid om de comfortcookies en de commerciële cookies aan te vinken. Door de cookies op de site te aanvaarden, aanvaardt u ook ons cookiebeleid met betrekking tot het gebruik ervan, dat erin beschreven is. U kunt op ieder ogenblik uw voorkeuren voor het gebruik van cookies wijzigen. Functionele cookies kunnen niet worden geweigerd aangezien ze essentieel zijn voor het tot stand brengen van een gepaste en efficiënte verbinding.

Als u de cookies, webbakens, logbestanden en andere door VILLAS of derden gebruikte bestanden en technologieën wil deactiveren, volg dan de handleiding voor het deactiveren van die elementen naargelang de gebruikte browser:

Via de site http://www.youronlinechoices.com/be-fr/ is het mogelijk om cookies te deactiveren door de betrokkenen de keuze te geven.

Het geheel of gedeeltelijk verwijderen van cookies, webbakens, logbestanden of hulpmiddelen voor het opsporen van anti-reclametechnologieën kan het optimale gebruik van de site in het gedrang brengen.

Voor meer informatie verwijzen we naar het cookiebeleid.

Privacyverklaring en de evolutie ervan in de tijd

VILLAS behoudt zich het recht voor om zijn privacyverklaring en het cookiebeleid op ieder ogenblik te wijzigen. We vragen u dan ook om deze verklaring en het cookiebeleid regelmatig te raadplegen.

Bij een grondige wijziging zullen we u ervan op de hoogte brengen, bijvoorbeeld door een banner op de website of via mail. De aanpassingen aan de verklaring zijn van toepassing zodra de wijzigingen zijn gepubliceerd op de site van VILLAS.

Toepasselijk recht

De verwerking van persoonsgegevens bij VILLAS is onderworpen aan het Belgische recht.

Contact met ons opnemen

Voor vragen over het gebruik van uw gegevens of over deze privacyverklaring, kunt u met ons contact opnemen:

 • via mail: info@villasdecoration.com
 • via briefwisseling: VILLAS ter attentie van het departement Bescherming privacy, Drève de Linkebeek 40 – 1640 Rhode-Saint-Genèse, België.
 • ia de contactpagina op de site https://www.villasdecoration.com/nl/contact.

Wanneer u een aanvraag stuurt via de post, vragen wij u om de volgende informatie bij uw aanvraag te voegen:

 • uw naam en voornaam;
 • uw adres;
 • uw bericht;
 • een recto-versokopie van de identiteitskaart waarbij u uw rijksregisternummer en uw foto verbergt en
 • uw handtekening.

We hebben uw voornaam en naam nodig om uw identiteit en het desbetreffende dossier te kennen. Het adres is nodig om u te kunnen antwoorden. In het bericht wordt met zekerheid vermeld wat u ons vraagt of de vragen die we moeten beantwoorden. Aan de hand van de identiteitskaart kunnen we de werkelijke identiteit van de betrokkene nagaan en vervolgens elke niet-geoorloofde publicatie voorkomen.

Deze privacyverklaring en het cookiebeleid zijn van toepassing vanaf 25 mei 2018.