Wettelijke vermeldingen VILLAS

Voorafgaande bepalingen

Deze wettelijke vermeldingen zijn van toepassing op de volledige website ‘https://www.villasdecoration.com/’ (hierna de ‘site’ genoemd).

De site wordt beheerd door Villas Decoration SRL, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en met maatschappelijke zetel te Drève de Linkebeek 40 – 1640 Rhode-Saint-Genèse, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BTW BE 0713.865.857 Brussel.

Met de term ‘u’ bedoelen we iedere gebruiker, natuurlijke of rechtspersoon, die al dan niet is ingeschreven op de site, en die de site of de inhoud ervan raadpleegt of bestanden downloadt, gebruikt, zich aanmeldt via een formulier dat op de site beschikbaar is, een paspoort aanmaakt, lid wordt, zich abonneert of een contract afsluit met VILLAS Magazine.

Ieder bezoek aan deze site wordt geregeld door toepassing van de hieronder vermelde wettelijke vermeldingen. Door deze site te openen, te bezoeken of te gebruiken, aanvaardt de gebruiker stilzwijgend de toepasbaarheid van al deze vermeldingen, zonder enige voorwaarde of voorbehoud en verbindt hij zich ertoe om ze na te leven. Deze algemene voorwaarden sluiten bovendien alle andere algemene voorwaarden uit en vervangen ze.

VILLAS behoudt zich het recht voor om deze algemene gebruiksvoorwaarden, zijn privacycharter en zijn cookiebeleid op ieder ogenblik te wijzigen. Daarom vragen wij u om regelmatig onze wettelijke vermeldingen hiernaast en ons privacy- en cookiebeleid te raadplegen.

VILLAS behoudt zich het recht voor om de toegang tot de site op ieder ogenblik en om welke reden ook, tijdelijk of blijvend, geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te onderbreken, zonder u daarvan vooraf te moeten inlichten. Denk bijvoorbeeld, zonder dat dit een volledige opsomming is, aan gevallen van onderhoud of grondige wijziging van de inhoud en/of de functies.

ARTIKEL 1. Het VILLAS Magazine

De informatie en documenten op de site zijn er ter illustratie van ‘VILLAS’, het tweejaarlijkse tweetalige luxemagazine (FR-EN en FR-NL) met verfijnde, kleurrijke reportages over de mooiste woningen en de nieuwste trends op het vlak van architectuur, decoratie, design, eco-energie, kunst en renovatie (bijna 300 pagina’s). VILLAS biedt ook meer specifieke rubrieken, bijvoorbeeld over keukens, badkamers, tuinmeubelen, terrassen, (vloer- en muur-)bekleding, stoffen, tafelkunst, tuinen, verlichting, enz.

Het geheel wordt aangevuld met advertenties die uitsluitend gewijd zijn aan wonen, decoratie, design en accessoires voor de woning. Om het magazine zo prestigieus mogelijk te houden, zijn er voor reclame uitsluitend volledige pagina’s voorzien.

Deze zeer mooie tweejaarlijkse editie wordt verkocht via abonnement of in boekenhandels, kiosken en supermarkten naast boeken voor het grote publiek en bij de kassa’s.

VILLAS richt zich tot architecten, interieurontwerpers, designers, studenten en het grote publiek.

Het magazine heeft een oplage van 35.000 exemplaren en wordt verspreid in België, Nederland en het Groothertogdom Luxemburg.

VILLAS, opgericht in 1970, wordt uitgegeven door Villas Decoration SRL.

ARTIKEL 2. Bestelling en verkoop van magazines

De nieuwe VILLAS-magazines kunnen worden besteld op internet via de site van de onderneming VIAPRESS. Het is bij die onderneming ook mogelijk om zich te abonneren op VILLAS. Wij behandelen geen abonnementsaanvragen en bestellingen van nieuwe magazines. Wij verwijzen u rechtstreeks door naar de site van VIAPRESS. De verkoop van VILLAS-abonnementen en magazines wordt geregeld door en is onderworpen aan de aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden van die onderneming. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de verkoop van abonnementen en nieuwe magazines.

In tegenstelling tot abonnementen en bestellingen van nieuwe magazines, houden wij ons bezig met de verkoop van magazines die eerder verkocht werden en niet meer vrij te koop zijn – oude magazines.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen die betrekking hebben op bestellingen van oude magazines en gesloten tussen enerzijds de onderneming VILLAS, met maatschappelijke zetel te Drève de Linkebeek 40, Rhode-Saint-Genèse, België, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BTW BE 0713.865.857 Brussel, hierna ‘de verkoper’ genoemd, en, anderzijds, elke natuurlijke of rechtspersoon die een of meer oude magazines wil aankopen, hierna ‘de koper’ genoemd.

De aankoop van een of meer oude magazines via deze site houdt in dat de koper zonder enig voorbehoud deze verkoopsvoorwaarden aanvaardt. Deze hebben voorrang op andere algemene of bijzondere voorwaarden die niet uitdrukkelijk erkend zijn door de verkoper. De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn verkoopvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen. In dat geval zijn de toepasselijke voorwaarden die welke gelden op de datum van bestelling door de koper.

De verkoop is voorbehouden aan meerderjarige klanten of minderjarige klanten met toestemming van de ouders of een wettelijke voogd.

ARTIKEL 3. Kenmerken van de voorgestelde goederen

De aangeboden producten zijn de producten die opgenomen zijn in de catalogus op de website van de verkoper. Elk product is vergezeld van een beschrijving. De kenmerken in de beschrijving die de verkoper heeft opgesteld, zijn louter ter indicatie en zijn niet contractueel van aard. De verkoper neemt alle redelijke maatregelen om aan de klant zo volledig en correct mogelijke informatie te verstrekken, zonder evenwel enige garantie te geven.

De foto’s van de catalogus zijn zo getrouw mogelijk, maar kunnen geen perfecte gelijkenis met het aangeboden product garanderen, met name wat de kleuren betreft.

De producten worden aangeboden naargelang de beschikbare voorraad. Bij onbeschikbaarheid van een artikel wordt de koper zo snel mogelijk via mail op de hoogte gebracht. Hij kan kiezen tussen wachten (in geval van tijdelijke onbeschikbaarheid) of kosteloos de bestelling van de onbeschikbare artikelen annuleren. In dat laatste geval worden de reeds betaalde bedragen zo snel mogelijk volledig terugbetaald. De beschikbare artikelen worden normaal geleverd.

ARTIKEL 4. Tarieven 

De prijzen van de producten die op de site zijn weergegeven, zijn vermeld in euro, alle taksen inbegrepen (btw en andere toepasselijke taksen).

De vermelde prijzen bevatten niet de kosten voor de verwerking van de bestellingen, transport- en leveringskosten voor zover ze plaatsvinden in de hierna bepaalde geografische zones.

De verkoper behoudt zich het recht voor om onze prijzen op ieder ogenblik te wijzigen. De prijzen die van toepassing zijn op de bestelling zijn de prijzen die gelden op het ogenblik van bevestiging ervan.

ARTIKEL 5. Bestellingen

De koper die een product wil kopen, moet verplicht:

 • de identificatiefiche volledig en oprecht invullen waarop hij alle gevraagde gegevens vermeldt of zijn klantennummer geven als hij er een heeft;
 • de bestelbon invullen met vermelding van alle kenmerken van het (de) gekozen product(en);
 • zijn bestelling en de betaling ervan bevestigen in die zin dat hij erkent kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en ze te aanvaarden;
 • zijn bestelling valideren na ze te hebben gecontroleerd;
 • de betaling doen onder de bepaalde voorwaarden.

De verkoop wordt als voltooid beschouwd wanneer de koper de bestelling valideert.

Er zullen geen goederen worden verstuurd zonder validering van de bestelling en ontvangst van de volledige betaling van de bestelling.

Bevestiging van de bestelling impliceert aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden, de erkenning er volledige kennis van te hebben genomen en afstand te doen van het recht om zich te beroepen op zijn eigen aankoopvoorwaarden of andere voorwaarden.

Alle verstrekte gegevens en de geregistreerde bevestiging gelden als bewijs van de transactie. De bevestiging geldt als ondertekening en aanvaarding van de gedane verrichtingen. De verkoper stuurt zijn bevestiging van de geregistreerde bestelling via mail.

ARTIKEL 6. Herroepingsrecht 

Op grond van artikel VI.53 10° van het economisch wetboek van 28 FEBRUARI 2013 mag de consument geen herroepingsrecht uitoefenen zoals bepaald in artikel VI.47 “voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties”. 

VILLAS biedt de verkoop aan van magazines en meer bepaald oude reeds gepubliceerde nummers.  De consument mag zijn herroepingsrecht dus niet uitoefenen voor goederen die wegens hun aard en hun wettelijk bepaalde uitsluiting, niet kunnen worden teruggestuurd.

ARTIKEL 7. Betalingsmodaliteiten

De betaling wordt gedaan via bankoverschrijving volgens de gegevens die bij de bestelling zijn uitgewisseld.

De bestelde artikelen blijven onze exclusieve eigendom tot de koper de bestelling volledig heeft betaald.

ARTIKEL 8. Leveringen 

De leveringstermijnen zijn ter informatie vermeld op onze site en die van onze leveringspartners en zijn niet gewaarborgd.

Leveringen gebeuren op het adres dat op de bestelbon vermeld is en op de tijdstippen die onze leveringspartners aangeven.

De koopwaar wordt vervoerd op risico van de verkoper tot de levering van de koopwaar op het door de koper aangegeven adres. Vanaf dat ogenblik draagt de koper de risico’s alleen, behalve in geval van bedrog of ernstige tekortkoming door ons.

In geval van vertraging in de levering en indien die minstens vijftien werkdagen bedraagt (in die termijn zijn de uitzonderlijke sluitingsperiodes niet inbegrepen) kan de koper afzien van zijn aankoop zonder vergoeding voor zover hij ons via mail op de hoogte brengt binnen de drie dagen volgend op onze melding van de vertraging in de levering. Het volledige bedrag van de bestelling, inclusief de vervoerkosten (indien gemaakt bij de bestelling) wordt dan binnen de 15 werkdagen via overschrijving op zijn bankrekening terugbetaald aan de koper. De partijen worden dan volledig vrijgesteld van hun respectieve verplichtingen.

In alle gevallen ontslaan de volgende omstandigheden ons van onze verplichtingen inzake termijnen:

 1. Gevallen van overmacht (niet-volledige lijst van voorbeelden in artikel 10);
 2. Indien de betaalvoorwaarden niet vervuld zijn;
 3. Indien de klant na de bestelling nog beslist om wijzigingen door te voeren en;
 4. Indien de klant ons de gewenste informatie niet binnen de vastgestelde termijn verstrekt.

Indien de koper vergeet of weigert de bestelde goederen in ontvangst te nemen volgens de procedure van onze leveringspartner, behouden wij ons het recht voor om de goederen als achtergelaten te beschouwen.

Opgelet, een bestelling kan worden geweigerd en terugbetaald indien het gewicht lager is dan de vereiste van de transporteur.

ARTIKEL 9. Garantie 

Ten aanzien van de consument waarborgt de verkoper de producten die hij verkoopt en de diensten die hij verleent, overeenkomstig de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij de verkoop van consumptiegoederen (artikel 1649 bis tot 1649 octies van het burgerlijk wetboek). In geval van niet-conformiteit van een verkocht product die wordt vastgesteld binnen de twee maanden na levering van het goed, moet de consument dat zo snel mogelijk nauwkeurig melden aan de verkoper via aangetekende brief of e-mail.  Deze garantie dekt niet de gebreken die bestonden op het ogenblik van de levering van de goederen. Defecten of schade als gevolg van verkeerd gebruik, zoals waterschade, oxidatie, laten vallen of stoten, verwaarlozing en slijtage, vallen niet onder de garantie. Ook herstellingen uitgevoerd door technici die niet erkend zijn door de leverancier, leiden tot annulering van de garantie. De factuur of de leveringsbon geldt als garantiebewijs en moet door de consument worden bewaard en het origineel moet worden voorgelegd. Indien het product wordt gebruikt voor niet-privédoeleinden, gelden de beperkte garantievoorwaarden van de fabrikant/leverancier.

ARTIKEL 10. Aansprakelijkheid

De site van VILLAS is een vitrinesite die bedoeld is om het magazine voor te stellen en te verkopen.

Merk op dat de verkoop die door de onderneming VIAPRESS wordt beheerd, enkel betrekking heeft op nieuwe magazines en abonnementsaanvragen. Wat betreft de aansprakelijkheid van de verkoop gerealiseerd op de site van VIAPRESS verwijzen we naar de algemene verkoopvoorwaarden van die onderneming.  VILLAS is niet verantwoordelijk voor de verkoop van nieuwe magazines en/of abonnementen die op de site van VIAPRESS plaatsvinden.

VILLAS magazine stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de site toegankelijk is, zonder evenwel de compatibiliteit noch de toegankelijkheid van de elementen van de site met uw apparatuur te garanderen. VILLAS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de werking, de optimale toegang of de toegankelijkheid van de elementen op de site.

De raadpleging en het gebruik, van welke aard ook en met welke technische middelen ook, van de site, verlopen altijd onder uw eigen aansprakelijkheid.

VILLAS treft alle redelijke maatregelen om u zo volledig en correct mogelijke informatie te verstrekken, evenwel zonder enige garantie te bieden, en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook (direct, indirect, nevenschade, enz.). Alle informatie, documenten, bestanden of andere elementen die op de site aanwezig zijn, wordt louter ter indicatie verstrekt zonder systematische en voorafgaande controle door VILLAS en is niet contractueel van aard.

De volgende schade, zonder dat deze lijst volledig is, zoals winstderving, verlies van klanten, verlies van kansen, bedrijfsschade, reputatieschade, verlies van gegevens of schade veroorzaakt door nalatigheid of onachtzaamheid in het verschaffen, uitbaten en aanbieden van de site met inbegrip van alle mogelijke partijen en/of schadevergoedingen tegen de gebruiker en/of derden, kunnen niet worden toegerekend aan en zullen niet worden vergoed door VILLAS magazine.

VILLAS kan ook niet aansprakelijk worden gesteld, behalve in geval van opzet of ernstige tekortkoming, door VILLAS of zijn vertegenwoordigers:

 • voor welke schade ook als gevolg van een gebrek aan of ontbreken van aanpassing van de informatie en/documenten die op de site beschikbaar zijn;
 • voor welke schade ook die voortvloeit uit een ongepast gebruik van de informatie en/of documenten van de site;
 • voor welke schade ook die voortvloeit uit het gebruik, de conclusies of de interpretaties die de gebruiker trekt uit de site en/of de informatie die op de site wordt voorgesteld;
 • voor welke schade ook die verband houdt met het gebruik, de raadpleging, alle informatie ontvangen via de site of andere handelingen op de site;
 • voor welke schade ook en voor welke oorzaak ook die verband houdt met de wijziging, schorsing of verstoring van de site.
 • voor het verlies van kansen of inkomsten van welke aard ook, als gevolg van de werking of niet-werking, de inhoud of het ontbreken van inhoud, of het gebruik of het niet-gebruik van de site;
 • voor welke schade ook die voortvloeit uit illegale of ongeoorloofde indringing door welke derde ook in de webserver of de site van VILLAS;
 • voor welke schade ook die verband houdt met de overdracht of de introductie van virussen via de site en rekening houdend met de middelen die door de techniek en het gebruik van de site worden ingezet om de aanwezigheid van bekende virussen op de site of in de webserver te voorkomen.
 • voor welke schade ook die verband houdt met de tijdelijke congestie van de bandbreedte en;
 • voor welke schade ook die verband houdt met de onderbreking van de internetverbindingsdienst door een oorzaak die buiten de controle van VILLAS ligt.

De volgende gebeurtenissen worden beschouwd als gevallen van overmacht:

 • geheel of gedeeltelijk verlies of gehele of gedeeltelijke vernietiging van het informaticasysteem van VILLAS of zijn database wanneer een van die gebeurtenissen er redelijkerwijs niet rechtstreeks aan kan worden toegewezen en niet is aangetoond dat VILLAS geen redelijke maatregelen heeft getroffen om een van die gebeurtenissen te voorkomen;
 • technische incidenten;
 • aardbevingen;
 • branden;
 • overstromingen;
 • epidemieën;
 • oorlogen en terreurdaden;
 • stakingen, al dan niet aangegeven;
 • tekort aan arbeidskrachten;
 • vertraging bij de leverancier;
 • lock-outs;
 • blokkades;
 • opstand en oproer;
 • een onderbreking van de energietoevoer (zoals elektriciteit);
 • een storing van het internet of het gegevensopslagsysteem;
 • een storing van het telecommunicatienet;
 • uitvallen van de verbinding met het internet of het telecommunicatienet waarvan VILLAS afhangt of:
 • een feit of beslissing van een derde wanneer die beslissing gevolgen heeft voor de correcte uitvoering van dit contract of iedere andere oorzaak die aan de redelijke controle van VILLAS ontsnapt.

In ieder geval, en meer bepaald bij de verkoop, is de verkoper niet aansprakelijk voor de niet-nakoming of de slechte uitvoering van de overeenkomst die te wijten is aan de koper en die het gevolg is van een onoverkomelijk en onvoorzienbaar feit van een derde bij de overeenkomst of in geval van overmacht.

VILLAS verwerkt de gegevens en aanvragen die via de site worden ingevoerd zo snel mogelijk, naargelang de beschikbaarheid. Bij vertraging in de verwerking of in geval van niet-verwerking van de aanvraag is VILLAS enkel aansprakelijk indien de schade uitsluitend aan zichzelf te wijten is te wijten of door grove nalatigheid, bij afwezigheid van externe omstandigheden buiten zijn wil. VILLAS is evenmin aansprakelijk voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de levering van de gevraagde diensten, waardoor de gebruiker geen aanspraak kan maken op enige financiële compensatie.

VILLAS is enkel gebonden door een middelenverbintenis: het kan enkel aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het internet zoals verlies van gegevens, indringing, virus, onderbreking van de dienst, of andere onvrijwillige problemen, ook in het verkoopproces. De informatie op de site wordt te goeder trouw gegeven. De voorgestelde links naar de sites van de fabrikanten en/of de partners en/of sociale media en/of derden worden ter informatie gegeven. VILLAS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie die van die sites afkomstig is. Om die reden vraagt VILLAS u om waakzaam te zijn en hun gebruiksvoorwaarden en het gegevensverwerkings- en cookiebeleid te lezen.

VILLAS raadt gebruikers ten zeerste aan om de nodige redelijke maatregelen te nemen met betrekking tot zijn eigen uitrusting en zijn gegevens om alle soorten virussen, bugs, Trojaanse paarden, of andere kwaadaardige computerprogramma’s, van welke aard ook te voorkomen.

Contacten of relaties tussen de gebruikers via de site zijn dan ook op geen enkele manier bindend voor VILLAS. Die laatste is niet aansprakelijk voor de contacten en relaties tussen de gebruikers van de site.

Om te beantwoorden aan het rechtmatige belang van de onderneming en om wettelijke redenen kunnen elektronische mededelingen en back-ups die op de site worden uitgevoerd, door VILLAS worden verzameld, opgeslagen en gearchiveerd.

ARTIKEL 11. Verwerking van persoonsgegevens

Sectie 1. Privacy en principes met betrekking tot de inzameling van persoonsgegevens

De toegang tot en het gebruik van de informatie die beschikbaar is op of via de site is mogelijk zonder persoonsgegevens te moeten verstrekken. Om een dienst op of via de site te verkrijgen (bestellen van magazines, inschrijven op een abonnement van 1 jaar, …) zullen aan de betrokkene echter persoonsgegevens worden gevraagd om aan zijn vraag tegemoet te komen.

Volgens de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), moeten de onderstaande beginselen door VILLAS en zijn dienstverleners worden nageleefd. VILLAS beheert en voert zijn verbintenissen uit in het kader van zijn activiteiten:

 • door uw gegevens rechtmatig te verwerken;
 • door uw gegevens te verzamelen en te verwerken volgens de finaliteiten die in deze verklaring zijn bepaald;
 • door de verwerking te beperken tot de gegevens die nodig zijn voor de uitgeoefende activiteiten;
 • door correcte persoonsgegevens te verzamelen en redelijke maatregelen in te voeren om onjuiste gegevens recht te zetten en/of te verwijderen;
 • door de nuttige gegevens te verwerken en ze te bewaren zolang als nodig is voor de uitvoering van onze activiteiten en
 • door redelijke en gepaste technische en/of organisatorische maatregelen in te voeren om uw gegevens te beveiligen.

Alle persoonsgegevens die nodig zijn voor de verwerking van welke aanvraag of dienst ook worden door VILLAS of zijn medewerkers bewaard en kunnen worden doorgegeven aan de ondernemingen waarmee VILLAS – of zijn leveranciers – samenwerk(t)(en), wanneer een dergelijke mededeling nodig is voor de verwerking van de vraag of de dienst. De gebruiker geeft VILLAS overigens ook de toestemming om die gegevens te gebruiken om statistieken op te stellen om zijn site, de goederen en de dienst die het aanbiedt, te verbeteren. Die gegevens kunnen bovendien worden gebruikt om de verspreiding, via welk communicatiemiddel ook, van informatie met betrekking tot de activiteiten van VILLAS aan zijn klanten mogelijk te maken. VILLAS verbindt zich er bovendien toe om de inlichtingen waarover het beschikt niet mee te delen aan een andere vennootschap of een andere onderneming zonder voorafgaand akkoord van de betrokken personen.

De gegevens die VILLAS bewaart, kunnen op ieder ogenblik worden opgevraagd en verbeterd op eenvoudig verzoek.

Sectie 2. Verwerkingsverantwoordelijke

Bij VILLAS geven we om uw privacy. Voor alle vragen over het gebruik van uw gegevens of om een van de rechten hiernaast uit te oefenen [het recht op toegang tot de persoonsgegevens, het recht op rectificatie en het recht om de gegevens te wissen; het recht om zich te verzetten, beperking tot de verwerking en het recht om zijn instemming in te trekken en het recht op overdraagbaarheid van de gegevens] kunt u met ons contact opnemen:

 • via mail: info@villasdecoration.com
 • via briefwisseling: VILLAS magazine, Villas Decoration SRL ter attentie van het departement Bescherming privacy, Drève de Linkebeek 40  – 1640 Rhode-Saint-Genèse.
 • via de contactpagina op de site https://www.villasdecoration.com/nl/contact/.

Wanneer u een aanvraag stuurt via de post, vragen wij u om de volgende informatie bij uw aanvraag te voegen:

 • uw naam en voornaam;
 • uw adres;
 • uw bericht;
 • een recto-versokopie van de identiteitskaart waarbij u uw rijksregisternummer en uw foto verbergt en  uw handtekening,.

We hebben uw voornaam en naam nodig om uw identiteit en het desbetreffende dossier te kennen. Het adres is nodig om u te kunnen antwoorden. In het bericht wordt met zekerheid vermeld wat u ons vraagt of de vragen die we moeten beantwoorden. Aan de hand van de identiteitskaart kunnen we de werkelijke identiteit van de betrokkene nagaan en vervolgens elke niet-geoorloofde publicatie voorkomen.

Voor meer informatie vragen wij u om onze privacyverklaring te raadplegen.

ARTIKEL 12. Cookiebeleid

Wanneer u op onze site surft, verschijnt er een banner om u erop te wijzen dat er cookies worden gebruikt. Die banner stelt u in staat om uw ervaring als gebruiker te controleren dankzij het beheer van cookies dat op de site wordt aangeboden.

VILLAS maakt gebruik van drie soorten cookies:

 1. Functionele cookies [kunnen niet worden uitgevinkt]

Die cookies zijn essentieel. Ze maken immers een efficiënte en vlotte verbinding mogelijk en garanderen ook uw veiligheid in de online-omgeving.

In die cookies worden anonieme gegevens verwerkt en verzameld, onder andere over de manier waarop u de site gebruikt, om uw gebruik van de site in het algemeen te vergemakkelijken.

 1. Comfortcookies [aan te vinken]

Comfortcookies vergemakkelijken uw ervaring en het gebruik van onze site door uw persoonlijke voorkeuren te onthouden. Cookies registreren bijvoorbeeld dat u in het Nederlands op onze site surft en bij uw volgende bezoek aan de site zal hij onmiddellijk in het Nederlands worden weergegeven. Via die cookies kunnen we ook uw relevantie en interesses afstemmen op de informatie en het aanbod op de site.

 1. Commerciële cookies [aan te vinken]

We plaatsen de klantenbeleving centraal in ons bedrijfsbeleid. Om tegemoet te komen aan uw verwachtingen met betrekking tot uw interesses , verzameld op onze site maar ook op andere sites , en sociale media, wordt de inhoud van de reclame van VILLAS gepersonaliseerd volgens uw wensen. Cookies gebaseerd op het toetsen van de aspecten van uw persoonlijkheid worden door VILLAS en door derden gebruikt voor commerciële doeleinden maar ook op sociale media.

De webbanner, die verschijnt bij uw bezoek aan onze site, geeft u de mogelijkheid om de comfortcookies en de commerciële cookies aan te vinken. Door de cookies op de site te aanvaarden, aanvaardt u ook ons cookiebeleid met betrekking tot het gebruik ervan, dat erin beschreven is. U kunt op ieder ogenblik uw voorkeuren voor het gebruik van cookies wijzigen. Functionele cookies kunnen niet worden geweigerd aangezien ze essentieel zijn voor het tot stand brengen van een gepaste en efficiënte verbinding.

Als u de cookies, webbakens, logbestanden en andere door VILLAS of derden gebruikte bestanden en technologieën wil deactiveren, volg dan de handleiding voor het deactiveren van die elementen naargelang de gebruikte browser:

Via de site http://www.youronlinechoices.com/be-fr/ is het mogelijk om cookies te deactiveren door de betrokkenen de keuze te geven.

Het geheel of gedeeltelijk verwijderen van cookies, webbakens, logbestanden of hulpmiddelen voor het opsporen van anti-reclametechnologieën kan het optimale gebruik van de site in het gedrang brengen.

Voor meer informatie verwijzen we naar het cookiebeleid.

ARTIKEL 13. Intellectuele eigendom

De site is een vitrinesite die voor informatieve doeleinden wordt gebruikt. Gebruik van de site voor commerciële doeleinden is niet toegelaten. Over het algemeen is het niet toegelaten om functies van de sites of toetredingen of registraties te verkopen of te verhuren, inkomsten te genereren via de site buiten de onderneming VILLAS om. Daden van oneerlijke concurrentie of praktijken die strijdig zijn met de eerlijke gebruiken ten aanzien van VILLAS en/of de site zijn verboden. Bovenstaande opsommingen zijn niet limitatief en worden enkel ter illustratie gegeven.

Teksten, illustraties, logo’s, namen en andere elementen op de site worden beschermd door de nationale en internationale bepalingen met betrekking tot de intellectuele en/of industriële eigendom die door elke gebruiker van de site verplicht moeten worden nageleefd.

Alle elementen van de site zoals, zonder volledig te zijn, ontwerp, inhoud, lay-out, structuur, broncodes, programmering, afbeeldingen, foto’s, informatie, informatie-elementen, logo’s, tekeningen, merken, modellen, slogans, software, animatie, audiovisuele werken, teksten, gegevens, gegevensbanken en muziek zijn en blijven de exclusieve intellectuele eigendom van VILLAS. Het is niet toegelaten om de volledige site of een deel ervan, in welke vorm en via welk middel ook, elektronisch, mechanisch of andere, te kopiëren, aan te passen, te wijzigen, vertalen, rangschikken, reproduceren, exploiteren, openbaar te maken, op te slaan of op welke manier ook te gebruiken.

Om een van die rechten uit te oefenen, moet iedere persoon de uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming verkrijgen van VILLAS, behalve indien de bepalingen van TITEL 5 van BOEK X van het economische wetboek van 28 FEBRUARI 2013 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en de rechtspraak die ernaar verwijst, anders bepalen.

Wij wijzen u erop dat iedere overtreding van een van onze rechten kan leiden tot burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke vervolging.

VILLAS neemt alle nodige maatregelen om zich ervan te vergewissen dat de elementen op de site die u ter beschikking worden gesteld, de rechten van de derden naleven, en in het algemeen niet onwettig zijn. VILLAS kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de informatie en de inhoud op de site. VILLAS garandeert op geen enkele manier de niet-inbreuk, verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie op de website.

Indien u vaststelt dat een van uw intellectuele rechten niet wordt nageleefd, vragen wij u met ons contact op te nemen op het volgende adres info@villasdecoration.com.

ARTIKEL 14. Minderjarigen

De koper is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de site en voor de via de site gekochte producten. Hij verklaart de vereiste leeftijd te hebben om de site te bezoeken en te gebruiken en om de bestelling te voltooien of de voorafgaande toestemming te hebben van de wettelijke voogd(en). Wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid op ons voor eventuele onjuistheden in de door de koper verstrekte informatie.

ARTIKEL 15. Hosting

OVH SAS, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Frankrijk, is verantwoordelijk voor de hosting van de website van VILLAS magazine. Beide partijen verbinden zich ertoe om alle verbintenissen in het kader van het contract dat ze hebben gesloten, uit te voeren en na te leven.

ARTIKEL 16. Geschillenregeling

Onverminderd de bijzondere voorwaarden die eigen zijn aan de verschillende sites waarnaar op de site verwezen wordt en die door derden worden beheerd, zal ieder geschil met betrekking tot de site of de inhoud ervan uitsluitend worden geregeld door de hieronder vermelde regels.

De partijen verbinden zich ertoe om ieder geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het contract te trachten op te lossen via een buitengerechtelijke schikking, bemiddeling of gerechtelijke verzoening.

Indien de alternatieve procedure voor conflictoplossing geen resultaat oplevert, zijn enkel de rechtbanken waarvan de maatschappelijke zetel van de onderneming VILLAS afhangt of van de verkoper bevoegd in geval van geschil met betrekking tot de verkoop, tenzij de wet anders bepaalt.

Deze voorwaarden en het eventuele contract waaraan ze verbonden zijn, zijn onderworpen aan de Belgische wet.

ARTIKEL 17. Bewijs

In het kader van hun relaties aanvaarden de partijen elektronische bewijsmiddelen (bijvoorbeeld: e-mail, back-ups, …).

ARTIKEL 18. Vrijwaringsclausule

Indien een bepaling van deze algemene verkoopvoorwaarden om welke reden ook ongeldig zou worden verklaard, wordt daardoor niet het hele contract nietig verklaard, of verhindert dit niet de uitvoering van de andere bepalingen.

Indien de ongeldige bepaling de aard zelf van deze algemene voorwaarden aantast, zal iedere partij onmiddellijk trachten te goeder trouw een geldige bepaling te bedingen met gelijkwaardige economische uitwerking of althans zo dicht mogelijk bij de uitwerking van de ongeldig verklaarde bepaling.

VILLAS Magazine SRL
Drève de Linkebeek 40 – 1640 Rhode-Saint-Genèse, België
BTW BE 0713.865.857 RPR Brussel
Telefoon: +32 (0) 2 355 18 50.